Our Spiritual Leadership

Rabbi Shalom Schachter
Rabbi Shalom Schachter
Interim Rabbi 
416-781-3514 ext. 219